صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

جلسه اعضای هيات مديره پتروشيمی گلستان با رئيس سازمان صنعت معدن تجارت و مدير کل دفتر امور اقتصادی استانداری گلستان

جلسه اعضای هيات مديره پتروشيمی گلستان با رئيس سازمان صنعت معدن تجارت و مدير کل دفتر امور اقتصادی استانداری گلستان

جلسه اعضای هيات مديره پتروشيمی گلستان با رئيس سازمان صنعت معدن تجارت و مدير کل دفتر امور اقتصادی استانداری گلستان

نشست مشترک هیأت مدیره پتروشیمی گلستان و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مشاوره اقتصادی استانداری گلستان

 

نشست مشترک هیأت مدیره پتروشیمی گلستان و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مشاوره اقتصادی استانداری گلستان

در راستای تأکیدات استاندار محترم گلستان و پیگیریهای هیأت مدیره پتروشیمی گلستان جلسه هماهنگی جهت بررسی موانع و تعیین مراحل اجرای پیشرفت پروژه پتروشیمی گلستان در دفتر مدیر کل اقتصادی استانداری گلستان برگزار شد

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت